SUB-MENU

Vragen en antwoorden Ongevallenverzekering

Algemeen

Een ongevallenverzekering is een verzekering die uitkeert wanneer jou een ongeval overkomt.

De ongevallenverzekering via Zelfstandigen Bouw keert eenmalig een bedrag uit aan jou of je nabestaande(n) wanneer je:

  • Blijvend arbeidsongeschikt voor passende arbeid of invalide wordt, of
  • Wanneer je als gevolg van het ongeval overlijdt

Blijvende arbeidsongeschiktheid wordt uiterlijk 2 jaar na het ongeval vastgesteld.

Omdat je als zzp’er in bouw, hout of techniek nu eenmaal een groter risico loopt op een ongeval. Een ongeval heeft grote financiële gevolgen, want ook als je (tijdelijk) niet meer kunt werken lopen je vaste lasten door.

Onze ongevallenverzekering biedt jou en je eventuele nabestaande(n) voor een klein bedrag financiële zekerheid als jou iets overkomt en heeft een volledige dekking: dus zowel privé als zakelijk.

 

Omdat:                                                    

  • een ongevallenverzekering jou en je nabestaande(n) financiële zekerheid biedt
  • onze ongevallenverzekering zeer betaalbaar is en netto uitkeringsbedragen uitkeert
  • je nergens anders als zzp’er in de bouw een ongevallenverzekering kunt afsluiten
  • onze ongevallenverzekering niemand uitsluit en heldere voorwaarden kent

 

De ongevallenverzekering van Zelfstandigen Bouw is ondergebracht bij Centraal Beheer Achmea. Zelfstandigen Bouw fungeert als jouw contact- en tussenpersoon.

Een ongevallenverzekering is niet verplicht.

Zelfstandigen Bouw raadt haar leden alleen aan om iets te regelen tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid.

Een ongevallenverzekering is niet hetzelfde als een AOV en het is ook geen volledige vervanging van de AOV. Maar een ongevallenverzekering is wel een betaalbaar antwoord op de problemen rondom AOV-verzekeringen. Zelfstandigen Bouw raadt een combinatie van een ongevallenverzekering en deelname aan een Broodfonds en/of het ZZP Pensioen aan.

Een ongevallenverzekering kan ook prima in combinatie met een AOV worden gesloten. Voor een zeer klein bedrag extra heb je dan een eenmalige uitkering naast de periodieke uitkering van de AOV-verzekeraar. In tegentelling tot een AOV keert een ongevallenverzekering bij overlijden wel uit.

Een meewerkende partner kan via ons wel een eigen ongevallenverzekering afsluiten. Het is helaas niet mogelijk je meewerkende partner in dezelfde polis mee te verzekeren.

De ongevallenverzekering is een persoonlijke verzekering. Jouw partner kan zichzelf, mits lid van Zelfstandigen Bouw, ook verzekeren.

Toelating

Iedereen wordt zonder enige beperking toegelaten tot de verzekering. De collectieve ongevallenverzekering van Zelfstandigen Bouw kent geen toelatingsvoorwaarden:
– geen medische toetredingskeuring
– geen leeftijdsgrenzen
– geen uitsluiting van lichaamsdelen (zoals schouders, knieën en rug)

Kosten

Kosten

(per jaar)

Uitkering bij blijvende arbeidsongeschiktheid / invaliditeit

Uitkering bij overlijden

€ 120

€ 100.000

€   50.000

€ 240

€ 200.000

€ 100.000

De kosten en de uitkering zijn beide netto. De kosten zijn niet aftrekbaar van de belasting, maar over de uitkering hoef je dan ook geen belasting te betalen.

Nee, Zelfstandigen Bouw heeft afspraken met Centraal Beheer Achmea dat de kosten en uitkeringsbedragen de komende 3 jaar vast staan. Dit geldt dus voor de jaren: 2017, 2018 en 2019.

Nee, het betreft een eenmalige uitkering (netto) naar rato.

De mate van blijvende arbeidsongeschiktheid wordt uitgedrukt in een percentage. Dit percentage is gekoppeld aan een uitkeringspercentage.

Voorbeeld:
Als gevolg van een ongeval kan je wel gedeeltelijk werken. Hele dagen lukt niet meer, maar wel halve dagen of een paar dagen per week. De mate van blijvende arbeidsongeschiktheid is dan 50%. Je ontvangt dan een gedeeltelijke uitkering. Dit heet uitkeringspercentage.

Je bent voor € 200.000 verzekerd en als gevolg van een ongeval raak je tussen de 45 en 55% arbeidsongeschikt. Het uitkeringspercentage is dan 50%. De uitkering bedraagt 50% van € 200.000. Je ontvangt: € 100.000.

Voor hoeveel procent is een verzekerde arbeidsongeschikt? Uitkeringspercentage
Hij is arbeidsongeschikt tussen 15 en 25% 12,5%
Hij is arbeidsongeschikt tussen 25 en 35% 25%
Hij is arbeidsongeschikt tussen 35 en 45% 37,5%
Hij is arbeidsongeschikt tussen 45 en 55% 50%
Hij is arbeidsongeschikt tussen 55 en 65% 62,5%
Hij is arbeidsongeschikt tussen 65 en 80% 80%
Hij is arbeidsongeschikt tussen 80% of meer 100%

Je betaalt de kosten voor de ongevallenverzekering jaarlijks aan Zelfstandigen Bouw. Zelfstandigen Bouw is jouw contact- en tussenpersoon.

Ja, eenmaal per jaar ontvang je van ons een factuur.

Er zijn geen kleine lettertjes. Zelfstandigen Bouw heeft collectiviteitskorting bedongen en hierdoor kunnen wij de ongevallenverzekering exclusief aan onze leden aanbieden voor een betaalbare prijs.

Voorwaarden

De ongevallenverzekering biedt financiële zekerheid wanneer iets overkomt. De dekking is zowel zakelijk als privé. Als gevolg van een ongeval keert de ongevallenverzekering eenmalig een bedrag (naar rato) uit aan jou en je nabestaande(n) indien je als gevolg van het ongeval:

  • blijvend arbeidsongeschikt wordt voor passende arbeid,
  • invalide wordt, of
  • wanneer je als gevolg van het ongeval overlijdt.

 

Onze ongevallenverzekering heeft heldere voorwaarden:

• Bij blijvende arbeidsongeschiktheid voor passende arbeid ontvang je een eenmalige uitkering naar rato. Je hebt de keuze te kiezen voor de hoogste uitkering: o een uitkering op basis van arbeidsongeschiktheid voor passende arbeid, of o een uitkering op basis van invaliditeit.

• Bij overlijden ontvangen jouw nabestaande(n) het verzekerde bedrag. Zie ook de voorgaande vraag.

De ongevallenverzekering heeft een looptijd van telkens 1 kalenderjaar.

Opzeggen kan schriftelijk en per kalenderjaar. Loopt jouw verzekering bijvoorbeeld van 1 januari 2017 t/m 31 december 2017 en wil je opzeggen voor het volgende jaar, dan moet jouw schriftelijke opzegging voor 1 december 2017 door ons ontvangen zijn. Uitzondering: Je kan de ongevallenverzekering tussentijds beëindigen als je jouw bedrijf beëindigd. Meld dit minimaal 1 maand van tevoren. Je krijgt dan de teveel betaalde kosten voor de ongevallenverzekering terug.

Ja, de ongevallenverzekering is een exclusief voor leden van Zelfstandigen Bouw. Je kan natuurlijk lid worden. Er zijn verschillende soorten lidmaatschappen:

Meer weten over het lidmaatschap? Vraag gratis infopakket aan.

• Bij het vaststellen van de mate van invaliditeit wordt gekeken naar de aard en ernst van het opgelopen letsel. Bij invaliditeit wordt geen rekening gehouden met de beperkingen van het slachtoffer voor het verrichten van arbeid. • Bij het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt wel rekening gehouden met de invloed van het letsel op de arbeidsmogelijkheden voor passend werk van het slachtoffer.

Passende arbeid is gedefinieerd als ‘alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de desbetreffende persoon is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd’. Het gaat dus om alle arbeid die de persoon kan verrichten gezien zijn arbeidsverleden, opleiding, aanwezige competenties en overige persoonlijke omstandigheden.